Yönetim Kurulumuz…

Hasan ÇABUKOL

BAŞKAN


Selami AYKUT – Hüseyin AKDEMİR

BAŞKAN VEKİLİ

Habip MOLLAHÜSEYİNOĞLU – Ebubekir KARABULUT

BAŞKAN YARDIMCISI / 1. GRUP YÖNETİCİSİ

1. GRUP KADIN KOLLARI

1. GRUP GENÇLİK KOLLARI

Ahmet YAĞCI – Yalçın EROL

BAŞKAN YARDIMCISI / 2. GRUP YÖNETİCİSİ

2. GRUP KADIN KOLLARI

2. GRUP GENÇLİK KOLLARI

Üzeyir SOYMAZ – Emir Ali KAPTAN

BAŞKAN YARDIMCISI / 3. GRUP YÖNETİCİSİ

3. GRUP KADIN KOLLARI

3. GRUP GENÇLİK KOLLARI

Serhat KALE – Orhan GÜNGÖRÜR

BAŞKAN YARDIMCISI / 4. GRUP YÖNETİCİSİ

4. GRUP KADIN KOLLARI

4. GRUP GENÇLİK KOLLARI


KADIN KOLLARI BAŞKANI

Abdullah ŞAHİN

GENÇ BİHMEZDER BAŞKANI

Seda İSLAM KAPTAN

GENEL SEKRETER

Burhan ÇELİKKOL

MALİ İŞLER VE KAYNAK GELİŞTİRME

Nurçin Ayvaz HALICI

PLANLAMA ve KOORDİNASYON

Bulut BAŞER

TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU

Osman DURMAZ

OKUL AİLE BİRLİĞİ KOMİSYONU

Muhammet ÇOLAK

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

Süleyman İSKENDER

EĞİTİM KOMİSYONU

Ahmet NARİNCE

SPOR KOMİSYONU

Fatih GÜLDAŞ

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Malik YILMAZ

BURS KOMİSYONU

Mustafa YURTTAŞ – Önder GÜZELARSLAN

PROJE KOMİSYONU

Levent ÇAKIR – Murat KURT

TANITIM MEDYA KOMİSYONU

 Mustafa KAYNAK

ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU

Ahmet YAĞCI – Habip MOLLAHÜSEYİNOĞLU

 ORGANİZASYON KOMİSYONU

Numan GÜNAY

 BİLİM ve TEKNOLOJİ

Selahattin YERLİKAYA

AKADEMİ

Üyelerimiz…

Tüzük…

DERNEĞİN ADI: BAHÇELİEVLER İMAM HATİPLERİ MEZUNLARI- MENSUPLARI BİLİM,
AR-GE, SANAT, SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ YAŞATMA DERNEĞİ
(BİHMEZDER)

A-Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı: BİHMEZDER – Bahçelievler İmam Hatipleri mezunları – mensupları bilim, ar-ge, sanat, sosyal ve kültürel değerleri yaşatma derneğidir. Derneğin kısa adı BİHMEZDER’dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

B-BİHMEZDER’İN GENEL POLİTİKASI

Madde 2 – BİHMEZDER tüzel kişilik olarak hiçbir siyasi partiye bağlanamaz. Bütün vatandaşlar BİHMEZDER’e üye olabilirler. Ancak BİHMEZDER’in kesinlikle ve tam bir inançla bağlı olduğu amaçlarına ve tüzüğüne aykırı düşen herhangi bir felsefi düşünceye, ideolojiye veya doktrine veya bunlara bağlı davranışlara BİHMEZDER’de yer verilmez. Dernek çalışmaları bütün yönleriyle bu politikaya ve bu temel inançlara göre düzenlenip uygulanır. Bunlara ters düşen herhangi bir çalışma içerisine girilemez.

Dernek tüzel kişilik olarak Hiçbir siyasi partiye bağlanamaz, bütün vatandaşlar BİHMEZDER’in üyesi olabilir.

C-BİHMEZDER’İN AMACI

Madde 3 – BİHMEZDER; halkın eğitimine, kültürüne ve sanatına, bilime, teknolojiye, hizmet eder. Bu konudaki çalışmalarını; tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma olarak nitelendiren amaçlara hizmet etmek düşüncesine göre planlar, programlaştırır ve uygular.

Derneğin çalışma alanlara ve kollarında belirtilen hususlarda gerekli her türlü çalışmayı yapar.

D. DERNEĞİN İZLEYECEĞİ İLKELER VE DEĞERLER

1. Hiçbir koşulda diğer STK’lerin iç işlerine karışmaz.
2. Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.
3. Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.
4. Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır.
5. Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.
6. Toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kalan kesimlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmasını benimser.
7. Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.
8. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser.
9. Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.
10. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.
11. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır.
12. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşıdır.
13. İfade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur.
14. Düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. Koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur.

D. ÇALIŞMA ALANLARI VE KOLLARI

Madde 4 – BİHMEZDER şu kollarda çalışır;

Aşağıda tanımlı ve yazılı çalışma alanlarında bir kol kurulamamış olması, derneğin o alanda faaliyette bulunmasına engel teşkil etmez.

I.AVRUPA BİRLİĞİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1.Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ve üyelik sonrasında başta Türkiye olmak üzere tüm ül¬ke toplumlarının Avrupa Birliği standartlarına uygun yaşam koşulları elde etmesi ve bu standartların devamının sağlanması için gerekli çalışmaları yapar ve bu konuda diğer kurumlara gerekli katkıları sağlar, AB projeleri ile ilgili çalışmalar yapabilir.

2.Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Avrupa Birliği’nin mahiyeti ve bütün müktesebatının incelenmesi, mahiyetinin milletimiz tarafından anlaşılması için komisyonlar kurar. Bu yönde seminerler, konferanslar, geziler tertip eder. Avrupa Birliği ile ilgili olarak özel ve kamusal bütün kurum ve kuruluşlar ile müşterek çalışmalar yapar. Projeler oluşturur, görüş bildi¬rir.

3.Dernek olarak din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, grup, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, felsefi inanç, mezhep, bölge ayrımı gözetmeksizin toplumda yaşayan tüm insanlara (başta ka¬dınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere engelliler de dâhil);

• Cinsiyet eşitliği
• Toplumsal cinsiyet
• Çevre
• Sağlık
• İnsan hakları (ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din ve inanç öz¬gürlüğü, vs)
• Özürlü hakları
• Çocuk hakları
• Tüketici hakları
• Kültürel haklar
• Medeni haklar
• Seyahat hakkı
• Sosyal dışlanma
• Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar (mülteciler)
• Her türlü ayırımcılıkla mücadele
• Fırsat eşitliği
• Demokrasi ve iyi yönetişim
• Kültür, sanat ve sosyal yardım
• Eğitim
• Kırsal kalkınma
• Turizm
• Çevre koruma ve doğa koruma
• Kent geliştirme-güzelleştirme
• Kültürel miras

konularında yardımcı olarak, bu konularda Avrupa Birliği standartları ve uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

4.Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya onlarla yardımlaşır.

5.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, ka¬mu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

6.İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılır; yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturur.

7.Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapar, mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye ve Türkiye dışın¬da gereken her düzeyde temaslar kurar ve girişimlerde bulunur. Projeler oluşturur ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirerek gerektiğinde bu projeleri başkalarının kullanımına sunar.

8.Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürüterek, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenler.

9.Bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Birliği nezdinde AB komisyonu ve AB parlamentosu temsilcileri ile dernek amacı çerçevesinde temasta bulunarak, yurt içi ve yurt dışı lobi faaliyetlerini yürütür.

10.Dünya Bankası fonlarına, Karadeniz İşbirliği ve diğer uluslararası kuruluşların hibe programları ve projelerine katılarak gerektiğinde bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.

II. BİLİM VE ARAŞTIRMA

1.Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yapar, raporlar hazırlattırır; bunları toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

2.Ulusal ve uluslar arası bilimsel konferanslara katılır; ihtiyaç halinde araştırma ve inceleme enstitüleri kurar, amacına uygun çalışmaları destekler, bu çalışmaları takip edebilmek için dernek bünyesinde Halkla İlişkiler ve AR-GE birimleri oluşturarak internet imkânlarından ve sahadaki uzmanlardan istifade eder.

3.Kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının var olan ya da sonraki zamanlarda sunulacak olan hizmetleri ile ilgili tüplümün görüş ve düşüncelerini tespit etmek cilacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar.

III. ÇEVRE, DOĞA VE TARIM ALANLARI

1.Doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konularında danışmanlık yapar; bu konudaki görüşlerini çeşitli yayın ve uygulamalarla yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur.

2.Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapar, projeler üretir ve var olan çalışmalara katılarak bunlara destek verir.

3.Milli park alanları, ormanlar, tarım alanları, bozkırlar, dağlar; sulak alanlar, nehirler, kıyı ve denizler gibi yaşam alanlarını içinde yaşayan canlılarla beraber korumak ve bu alanların ekolojik süreç ve bütünlüğünü bozmadan paylaşılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunur, bu konularda geliştirici, iyileştirici projeler üretir, var olan projelere katılarak bunlara destek verir.

4.İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik tarım, ekolojik turizm, ekolojik eğitim gibi ekolojik yaşamı destekleyen kurum ve kuruluşlara ortaklıklar kurmak, kurumların Türkiye temsilciliğini yapmak, amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak

5.Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması, azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması yoluyla ekolojik sistemin bozulmasını önleyici projeler üretir, organizasyonlar yapar, uygular ve bu tür proje ve organizasyonları destekler.

6.Her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama anayasal hakkından hareketle, çevre bilincini halkta yaygınlaştırmak, çevremizin tabii güzelliklerini korumak ve tanıtmak, çevremizi güzelleştirecek örnek alanlar oluşturmak için sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yaparak, konularda duyarlı ve tutarlı kamuoyu yaratır.
7.Yetişen nesillerde çevre ve çevreyle uyumlu turizm bilincinin gelişmesini sağlamak, çevre sorunlarının çözümlenmesinde görev almanın vatandaşlık görevi olduğu bilincini yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretir ve uygular.

8.Çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve yöreye uygun mimari biçimi bulmak için bilimsel çalışmalar, araştırmalar yaparak, bu konuda Yerel Yönetime ve ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, uzmanlarla işbirliği ile öneri niteliğinde mahalle planları yaptırır.

9.Çevre temizliğinde kullanılacak araçları sağlar, temizlik kampanyaları düzenleyerek bu konuda duyarlı kamuoyu oluşmasını sağlar.

10.Yangın, sel, erozyon, deprem gibi afet olaylarında gönüllü ekipler oluşturur; gerekli malzeme ve araçları temin etmeye çalışır, mera, ağaç topluluğu, orman veya kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme çalışmaları yapmak için yurt içinde veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapar; eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenler.

IV. HAYVAN HAKLARI VE HAYVANCILIK

1.Bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, hayvan sağlığı ve halk sağlığının bir bütün olduğu inancıyla, tüm hayvanların yaşam haklarının korunması ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

2.Hayvanların korunması, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için yapılan barınak kurma çalışmalarına ve doğal yaşam ortamlarının arttırılması için yapılan çalışmalara destek verir.

V. ÇOCUK

1.Çocuk bakım kursları açmak, çocuk bakım hemşireleri yetiştirmek için gerekli tüm çalışmaları yapabilir.
2.Zayıf, yoksul gebe kadınlara ve emzikli annelere doğum zamanında ve sonrasında gereken olanakları, ucuz veya parasız yiyecek ve giyecek maddeleri sağlamak için bakımevleri ve aşevleri kurar.
3.Yoksul anneler ve çocuklar için ucuz veya parasız tesis kurmak
4.İşe giden annelerin yavruları için çocuk bakımevleri kurmak, kadın işçi çalıştıran müesseselerde bakımevleri kurdurmayı sağlamak ve bunlara yardım etmek,
5.Çocuklar için yuvalar açmak ve muhtaç çocukları bunlardan parasız faydalandırmak,
6.Tatil devrelerinde okul çocukları için öğretmen idaresinde bakımlarını, beden ve ruh eğitimlerini sağlayacak kamplar kurmak, fakir çocukları bunlardan parasız faydalandırmak,
7.Sağlık ve terbiye şartlarını haiz çocuk bahçeleri kurmak ve bu bahçelerin kurulmasında ve bakımında Belediyeleri desteklemek,
8.Çocuk tiyatro ve sinemaları ve benzeri yerleri açmak ve işletmek veya mevcut olanlara yardım etmek suretiyle çocukların boş zamanlarım faydalı geçirmelerini sağlamak,
9.Çocuk kitapevleri, okuma odaları oluşturmak ve faydalı çocuk dergi ve kitapları yayımlamak, bu kitapların telifini teşvik için yarışmalar tertip etmek,
10.Çocuk ölümünü azaltıcı tedbirler almak, bu tedbirleri maddi ve manevi şekilde desteklemek,
11.Her türlü çocuk istismarının önüne geçilebilmesi için birey, aile ve toplum üzerinde Çalışmalar yapar.
12.Annenin gebeliğinden, çocuğun doğup büyümesine kadar bakım, sağlık ve eğitimini sağlayacak her türlü faydalı diğer tedbirleri almak, mevcutları desteleyerek çalışma ve gelişmelerine yardım etmek.
13.Çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçları konusunda genel bir duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, anneleri ve aileleri bilgilendirmek.
14.0–6 yaş çocuklarının bakımı ve eğitimi için yuva, anaokulu, mahalle yuvalan, oyun odaları açmak, işletmek. Çocuklar için kültür sanat üniteleri kurmak, işletmek. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç, gereç, besin maddeleri ve diğer ihtiyaçlarım gidermek.
15.Risk altında bulunan çocuk, genç ve ailesinin her yönden iyileştirilmesi için çocuk ve çocuk genç ile ailesi başta olmak üzere barolar, üniversiteler, tedavi merkezleri, adli ve idari makamlar, yerel yönetimler, SHÇEK, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve bu alanda çalışan dernek, vakıf, gönüllü ve uzmanlarla, eğitim, aktif çalışma, bilgi alışverişi ye her alanda işbirliği yapmak. Aynı amaçla çalışan kurumlar arasında koordinasyon sağlamak.
16.Çocuk ve çocuk gençlerin içinde bulunduğu riski ve suça zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejiler belirlemek, politikalar oluşturmak, planlar yapmak ve bu çalışmalarını ilgili kurumlarla paylaşmak.

V. DEMOKRASİ, BARIŞ VE İYİ YÖNETİŞİM

1.Dernek, toplumu sivil örgütlenmeye teşvik eder.
2.Sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişimlerini artırmak, rol ve misyonlarını daha verimli ve etkili gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
3.Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda faaliyette bulunmalarını teşvik etmek, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla diyalog ve işbirliğini geliştirmelerini kolaylaştırmaya, iletişim kanallarını etkinleştirmeye çalışmak,
4.Sivil toplum örgütlerinin kurumsal ve mali ihtiyaçlarının tespitine, değerlendirilmesine ve giderilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak,
5.Sivil toplum örgütlerinin, proje ve fon geliştirme, gündem ve politika oluşturma ve lobi becerilerinin artırılmasına katkıda bulunmak,
6.Sivil toplum örgütlerinin bilgiye daha kolay erişimini sağlamak, iletişim ve diyalog kurma süreçlerini hızlandırmak üzere internet sitesi ve iletişim merkezi kurmak.
7.Farklı alanlarda küçük ölçekli sivil toplum faaliyetlerini desteklemek üzere kaynak oluşturmaya, STK projelerine destek fonları sağlamaya çalışmak,
8.Sivil toplumu ve sivil toplum kuruluşlarını katılımcı, çoğulcu demokrasi temelinde geliştirebilmek için yapılması mümkün ve uygun olan diğer bütün çalışmaları yapmak
9.Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak; ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.
10.Toplumlar arasında sosyal barış anlayışını güçlendirmek.
11.Göç ile gelen kişilerin adaptasyonu ile ilgili araştırmalar yapar, bu kişilerin yaşadıkları zorlukları aşmalarına yönelik destek projeleri uygular, var olan projelere destek verir.

VI. EDEBİYAT

1.Üyelerin ve anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basabilir. Bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.
2.Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyeleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki toplum kesimleri arasında araştırma, kompozisyon, şiir, resim vb. alanlarda çalışmalar yapılması ve üretici olunması için teşviklerde bulunabilir, yarışmalar düzenleyebilir, başarılı olanları ödüllendirebilir, bu doğrultuda her türlü yasal faaliyetlerde bulunabilir.
3.Eski ve çağdaş Türk ve Dünya edebiyatının tanıtılmasını, düşünce özgürlüğü ve hoşgörü havası içinde düşüncelerin tartışılıp açıklanmasına çevrede edebiyat çalışmalarının ve düşünce yaşamının uyanmasına yardımcı olacak çalışmalar düzenler.
4.Türk Dili ve Edebiyatını ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıtmak için kitap sergileri açar, yayınlar yapar, açıkoturumlar, konuşmalar, günler düzenler.
5.Kitap okuma tanıtına günleri düzenler.

VII. EĞİTİM

1.Muhtaç olan öğrencilere karşılıksız burs vermek, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
2.Okullarda eğitim ve öğrenimi çağdaş seviyeye ulaştırmak için laboratuar, ders araç ve gereçlerini temin etmek.
3.Süreli ya da devamlı olarak eğitici – bilgilendirici kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek. (625 sayılı kanunun 1. maddesi hükmüne uyularak)
4.Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumlarını destekleyebilir.
5.Okuma-yazma bilmeyenler için okuma-yazma kursları açılmasını sağlamak.
6.Oluşturulacak burs ve benzeri yardımlarla başarılı çocuklarının eğitim düzeylerini yükseltmek; öğrenci yurtlan ve okuma salonları açmak.
7.Uygun zeminlerde verilecek konferanslarda, düzenlenecek panellerde, radyo ve televizyonlarda yapılacak eğitim konuşmalarıyla halkın eğitim düzeyini yükseltmek için katkıda bulunmak.
8.İhtiyaç sahibi başarılı ve üstün zekâlı Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
9.Var olan eğitim sisteminin aksaklıklarının giderilmesi, iyileştirilmesi ya da daha mükemmel hale getirilebilmesi için araştırmalar yapar, konu ile alakalı projeler üretir ve uygular.
10.Dershane, Kolej ve özel Eğitim kursları açmak.

VIII. ENGELLİLER

1.Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Tüm engellilerle ilgili bakım, iyileştirme, eğitim ve barınma merkezleri kurar, kuranlara her türlü yardımda bulunur, ortak çalışmalar yapar.
2.Engelliliği yaratan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyuna bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek
3.Tüm engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
4.Toplum yaşamına katılımı sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak. Bu alanda projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.
5.Engelliler konusunda çalışmalar yapan yerel yönetimlere her konuda destek olmak, çalışmalarına katılmak, ortak çalışmalar, projeler üretmek.
6.Engellilerin hak ve özgürlüklerinin, gereksinimlerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.
7.Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.
8.Toplum genelinde engellilik bilincinin yerleştirilebilmesi için faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek, bu ve benzeri konularda yerel yönetimlerle, kamu kurum ve kuruluşlarla, özel işletmelerle, dernek vakıf kooperatiflerle işbirliği yapmak.
9.Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.
10.Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılma ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak
11.Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı dâhil işyerleri açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş kooperatiflere katılmak,
12.Engellilerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
13.Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

IX. FELSEFE-TARİH

1.Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi ile ilgili araştırma çalışmalarının desteklenmesi, teşvik ödülleri konulması, yarışmalar düzenlenmesi, burslar verilmesi, bazı seçme araştırmaların doğrudan doğruya dernek tarafından yürütülmesi için faaliyetlerde bulunmak.
2.Yurdumuzun ve tarihimizin derinliklerindeki uygarlık değerlerini gün ışığına çıkaracak çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla, tarihsel ve çağdaş sanat ve kültür değerlerini işleyip ortak bir halk kültürünün ve sanatının yaratılmasına yardımcı olur. Bu değerlerin toplum içindeki (Halktan halka) akışında görev yapar. Var olan değerlerin yurt dışı tanıtımlarını sağlar ve kültür köprüleri kurulması yönünde çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

X. GENÇLİK

1.Gençliği, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapar.
2.Gençlik ve spor kulüpleri kurabilir, bu hususta halkı bilinçlendirebilir, kurulan kulüplerin kurulma amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmasını sağlayabilir, bu yönde kurslar, seminerler tertip edebilir, kulüplerin faaliyetleri doğrultusunda yarışmalar tertip ederek, başarılı olanları ödüllendirebilir.
3.Gençlik değişimleri, gençlik girişimleri ve kültürel arası diyalog sağlanması için uluslar arası gençlik kuruluşlarıyla çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.
4.Gençlik arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak çağdaş demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için çalışmalar yürütmek,
5.Gençlik uygulamaları ve sorunlarına yönelik bilimsel ve sosyal içerikli tartışmalar düzenlemek

XI. GIDA

1.Üretimden son tüketiciye kadar uzanan gıda ile ilgili konuların, üretim ve tüketim sürecinin içerisinde yer alan bütün üreticiler, meslek mensupları, bilim ve iş adamları ile tüketicilerin bir araya gelmelerini sağlamak. Ülkemizde güvenli gıda arz ve talebinin sürekli geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla genel güvenli gıda politikalarının üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını özendirerek gerek üyeler arasında gerekse ülke çapında güvenli gıda bilincinin yerleşmesini ve bunun için gerekli olan her türlü desteği sağlamak.
2.İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (STK)’nın da güvenli gıda yaklaşımları doğrultusunda gelişmelerini destekleyecek çalışmalar yapmak.
3.Ülkemizde güvenli gıda uygulamalarının tanıtılarak yaygınlaştırılması amacıyla konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, seminer, toplantı, vb çalışmalar düzenlenmek, güvenli gıda denetçilerinin eğitilmesi ve gıda güvenliği ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli hizmetleri vermek ve / veya verilmesini sağlamak.
4.Ülkemizdeki gıda üretimi, kullanımı ve tüketimi süreçlerinde gıda güvenliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki yürütülecek çalışmalara yol göstermek,
5.Gıda güvenliği seviyesinin arttırılması sureti ile gıda ile ilgili tüm tarafların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak ve ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve / veya verilmesini sağlamak.
6.Yasalara uygun olarak ulusal ve uluslararası gıda ile ilgili özel ve resmi kuruluşlar, meslek kuruluşları, üniversiteler, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile işbirlikleri yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.
7.Gıda güvenliği konusunda uzmanların, yöneticilerin, iş adamlarının görüşlerini almak değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlamak
8.Gıda güvenliği çalışmalarının özendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak.
9.Gıda güvenliği uygulamalarında doğrudan ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi bu uygulama ile gıda güvenliği bilincine kavuşmaları amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırmak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek. Üretici ve tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için gerek bünyesinde gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı kampanya çalışmalarında bulunmak, ülke çapında iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasının da teşvik edilmesi amacı ile yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.
10.Gıda güvenliği konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, mesleki okullar ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak, gıda güvenliği konusunda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, üyelerinin yararlanmasını sağlamak.
11.Gıda güvenliğini ilgilendiren mevzuatların oluşturulmasında, mevcut mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinde öncü rolü üstlenerek görüş bildirmek, yasa koyucu ve düzenleyici otoriteler ne/dinde yönlendirici önerilerde bulunmak.

XII. İNSAN HAKLARI

1.Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa, haklının yanında yer almak.
2.İnsan gereksinimlerini, ekosistem döngüleriyle uyum içinde yeniden tanımlamak, do¬ğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri ve yaşam biçimlerini desteklemek ve uygulamak
3.Yurdumuzda insan haklan ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamu¬oyuna ve ilgili mercilere duyurmak.
4.İnsan haklan konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezle¬ri kurmak.
5.Bütün politik görüş ve düşüncelerin ifade edilmesi ve örgütlenebilmesi hakkını savunan bir kürsü olmak.
6.İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde yapılacak her olumlu çalışmayı, kim yaparsa yapsın, desteklemek
7.İnsan hak ve özgürlük alanında yapılacak bir ihlâle, kim yaparsa yapsın, karşı çıkmak
8.Konjonktürleri ve şartları aşan bir anlayışla insan hakları yaklaşımına sahip çıkmak ve bunu sürdürmede kararlı olmak
9.Ulusal ve uluslararası tüm diyaloglarını, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi ve ihlâllerinin son bulması amacıyla kurar.
10.İnsan haklarının, devletlerarası politik kart olarak kullanılmasına karşı olmak
11.İnsan hak ve özgürlüklerini devletler ve paktlar üstü görmek.
12.Evrensel insan haklarının kullanımını, politik çıkarlarla bağlantılı olarak ele alınmasını tasvip etmemek ve çalışmalarda bu çarpıklığın düzeltilmesini de eklemek.
13.Özgün ve temel referanslardan yola çıkarak, mevcut insan hakları anlayışına sorumluluk ve ahlâk boyutunu kazandırmak.
14.Her türlü zulmün kaldırılması ve yeryüzünde tüm haksızlıkların son bulması için çalışmak, zulmü tespit ve teşhir etmek, kamuya mal etmek.
15.Mazluma yardımcı olmak ve yol göstermek.
16.Yetkilileri ihlâllere karşı uyarmak, yönlendirmek ve sözlü, yazılı, fiilî mücadelelerde bulunmak
17.Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü haksız muameleye karşı çıkmak, çifte standartsız bir insan hakları mücadelesini sürdürmek.
18.Dünyada var olan teorik metinler ile pratik arasındaki farklılaşmayı giderici, ahlâkî temellere dayanan, samimî bir insan hakları anlayışının oluşumuna katkı sağlamak ve bu anlayışın mücadelesini vermek.
19.İnsan hakları boyutunda, Türkiye’de ve dünyada bilinç ve bilgi düzeyi oluşturmak
20.İnsan haklarının önemi ve vazgeçilmezliği hakkında kamuoyu oluşturmak ve bu sayede hak ve özgürlük ihlâllerinin oluşumunun önüne geçmek
21.Daha adil, insan haklarına daha fazla riayet edilen bir dünya için, yakından uzağa çalışmak.

XIII. DEZAVANTAJLI GRUPLAR

1.Dezavantajlı grupların toplum içerisinde statülerini arttırmak, yaşamlarındaki olum¬suzlukları gidermek, iyileştirmek veya toplum içinde farkındalık oluşturmak için her türlü çalışmayı yapar. Projeler üretir, var olan projelere destek verir.

2.Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için projeler üretir, tesisler, sığınma evleri kurar.

3.Dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için her türlü mesleki eği¬tim, kurs, seminer gibi çalışmalar yapar, var olanlara destek verir.

XIV. İŞBİRLİĞİ

1.Ülkemizdeki ve yalancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar ile ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve meslek teşekkülleri ile işbirliği yapabilir.

2.Diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapabilir.

XV. KADINLAR

1.Kadınları, haklan konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; her türlü kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, panel gibi her türlü toplantı düzenlemek,

2.Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yaran doğrultusunda arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneri¬ler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak

3.Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanması¬nı sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak;

4.Girişimci kadınların ülke ekonomisine kalkılan yönünde ulusal ve uluslararası ekono¬mik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak
5.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları konusunda her türlü çalışmayı yapmak

6.Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimleri için sivil toplum faa¬liyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak

7.Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

8.Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalış¬mak;

9.Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, anne¬nin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi ola¬rak yetiştirilmesini sağlamak;

10.Kadınlar arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak

11.Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak;

XVI. KÜLTÜR, KÜLTÜREL MİRAS, TURİZM

1.Türkiye’nin kültürel varlıklarını ortaya çıkararak korumak, geliştirmek, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

2.Okul, cami ve çeşme gibi umumun faydalanmasına yönelik eserleri korumak, ağaçlandırmalarına yönelik faaliyetlerinde bulunmak

3.Kültür varlıklarımızı korumak ve tanıtmak. Milli kültürüne bağlı bir kuşak yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.
4.Çevremizin kültürel ve tabii değerlerini tanıtmak ve geliştirmek için ilgili özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili Bakanlıklarla ve Müdürlüklerle temaslarda ve işbirliğinde bulunmak.

5.Toplumların arasında var olan sevgiye saygıya dayalı ilişkileri geliştirmek; yararlı olan gelenek-görenek, örf ve adetleri korumak.

6.Tarihi ve turistik yerlerin kendine has özelliklerinin korunması, bunların tanıtımının yapılması, estetik değerlerinin bozulmaması ve mimari özelliklerinin korunması için gerekli bilimsel çalışmalar yapmak
7.Tarihi bakımdan çok zengin değerlere sahip olan İstanbul’un bu değerlerini korumak ve bu değerlerin eğitici özelliklerinden yararlanmak amacıyla İstanbul’da bulunan tarihi eserlerin teşhiri için müze açılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak

8.Kültürel mirasımızın önemli birer parçası olan ve tarihsel değer taşıyan el yazmalarının, belgelerin, fotoğrafların, filmlerin, haritaların, afişlerin, anı eşyalarının ve her türlü güç bulunur yayının ülke içinde kalması, uygun koşullarda korunması ve bunlardan yararlanmak isteyenlerin kullanımına sunulması için çalışmalar yapar,

9.Türkiye’nin toplumsal gelişme ve emek tarihi ile ilgili bir müzenin kurulması için caba gösterilmesi; bu müzenin günlük yaşamın tüm somut alanlarını kapsamasını ve olanaklı olduğu ölçüde orijinal malzeme kullanarak, tarihsel süreci olanca zenginliği ile yansıtmasını sağlayabilecek koşulların yaratılması için çalışmalar yapmak.

10.Çevrenin turistik zenginliklerini tanıtmak ve değerlendirmek, Bu amaçla geziler düzenlemek, şenlikler yapmak, gelen konuklara öncülük yapabilecek kişileri yetiştirmek, turizm büroları ve turizm çalışmaları yapanlarla ilgi kurarak çalışmaları yaygınlaştırmak, turizm rehber kursları açmak.

11.Tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımım yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

12.Ülkemizin Kültürünün günlük yaşamdaki rolü konusunda insanlarımıza katkıda bulunmak için gerekli etkinlikler düzenlemek.

13.Uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak, yabancıların Türkiye’deki kültürel etkinliklere katılımını sağlamak.

14.Türkiye coğrafyasındaki kültür çeşitliliğini, insanlığın ortak mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar yaparak, toplumsal duyarlılık oluşturmayı ve kültür bilincini geliştirmeyi sağlamak.

15.İnsanların kültür ve sanat becerilerini geliştirerek, onlara düzenli gelir kazandıracak hale dönüştürmek.

XVII. MEDYA

1.Derneğin amaçlan doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası televizyon kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapabilir. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, kültür ve sanat faaliyetleri yapabilir ve yaptırır.

2.Radyo ve televizyonlarda, halkın bilinçlenmesi için programlar yapılması konusunda girişimlerde bulunabilir.

XVIII. MESLEKİ EĞİTİM

1.Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, işsiz gençler ve eski hükümlüler için üretime yönelik beceri kursları ile yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programlan düzenler, uy¬gulama atölyeleri açar, her türlü el ürünlerini satın alır, pazarlar.

2.Genel Yaygın Eğitim (Genel Halk Eğitimi) alanında çalışıp olanakları ölçüsünde mesleki ve teknik yaygın eğitime (Mesleki ve Teknik Halk Eğitimi) yardımcı olur.

3.Yaşanan hızlı sanayileşme süreci ve dünya çapında rekabetin getirdiği zorluklar için vasıflı ara eleman gücünün oluşturulması için çalışmalar yapmak.

4.Minimum maliyetli hızlı üretim gereği bilinçli dünya çapında standartta otomasyonunda içeren eğitim standartlarına yardımcı olmak.

5.Meslek liseleri, yerel yönetimler ve cezaevlerinde uygulamalı eğitim için atölye makine ve donanımın ihtiyaçları ve istihdamlarına destek verilmesi için çalışmalar yapmak.

6.Mesleki eğitim ile bireyin daha verimli olarak geliştirilmesini sağlamak, iş piyasasındaki ihtiyaçlarda dikkate alınarak potansiyel işgücüne destek vermek.

XIX. SAĞLIK – PSİKOLOJİ

1.Hasta ve yardıma muhtaç kişilere, nakdi ve ayni yardımda bulunmak

2.Psikolojik danışma ve eğitim merkezleri açar, bu konuda bilimsel çalışmalar yapar, var olanlara destek verir. Bu konuda projeler üretir ve uygular.

3.Gereken yasal prosedüre uyulmakla, gerek dernek imkânları ile gerekse özel ya da ka¬musal kişi ve tüzel kişilikleri ile ve gönüllü kişi ve kuruluşlar ve Sağlık kurum ve kurt hışlan dayanışma içinde olarak sağlık taraması, ilaç toplama ve dağıtma kampanyaları düzenleyebilir.

4.Fertlerin sağlığı ile ilgili çalışmalar yapar, sağlık birimleri oluşturur.

5.Sağlık sorunu olan ve tedaviye ihtiyaç duyan maddi durumu elverişsiz kimselerin yurt içinde ve yurt dışında tedavilerinin yapılması için ilgili kurumlar ile birlikte çalışma yapıp tedavisinin yapılmasını sağlar. doğum, hastalık ve kaza hallerinde Her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur.

6.Toplumun yaşamsal ve sanatsal işlevlerini güçlendirici ve geliştirici, üretime aktif katı¬lımlarına katkıda bulunmak amacıyla bireysel ve grup uygulamalar (Psikodrama, yara¬tıcı drama, art terapi) yapan, psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlarla dayanışma ve yardımlaşmada bulunur.

7.Toplumun alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapar.

XX. SANAT- MÜZİK

1.Müzik ve dans grupları oluşturmak, var olanları geliştirmek ve kültür hizmeti olarak top¬lumlara sunmak.

2.Sanat ve bilim evi gibi tesisler kurar, bu konuda araştırmalar yaparak sanatın yaygınlaştı-rılmasında üzerine düşen görevi yapar.

3.Mahalli üretim kaynaklarının insanlığın hizmetine sunulması, beceriye dayalı el sanatları¬nın geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak.

4.Güzel sanatlar dalında yetenekli olanları teşvik amacıyla ödüllendirmek ve bu konuda kendilerini geliştirmelerine destek olmak.

5.Türk Folkloru üzerinde araştırma ve derleme yapmak. Türk Folklorunu tanıtmak için İcra gurupları meydana getirmek, yurt içinde ve dışında tanıtma çalışmaları yaparak turizme yardımcı olmak, Türk Folklorunu genç nesillere öğretmek, Türk Folkloru hakkında ilmi yayınlar yapmak, Folklor Kurumu derneğinin esas amaçlarıdır

6.Folklor malzemelerinin araştırarak derlemesini yapmak, Halk giysileri, Halk çalgıları, halk el sanatları ve benzeri konularda üretim yaparak bunları çoğaltmak, yaymak, pazarlamak ve sergilemek

XXI. SANAYİ

1.Ülkemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak; bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için faaliyette bulunmak.
2.Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslararası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek

3.Dünya ölçeğinde gelişen ve gerileyen sektörler ile ilgili çalışmalar yaparak bu bilgi ve araştırma sonuçlarını üyelerine ve ülke insanına duyurmak.

4.Toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve örnek işletme modellerinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak.

Toplumun çeşitli kesimlerinden, eğitim ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın her bireye, istidadı olduğu alanda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırıp, meslek sahibi yapmak için çeşitli kurslar düzenler.

XXII. SOSYAL FAALİYETLER

1.Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyelerinin ve insanların bilgi ve tecrübelerinin artması ve üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için, yurt içinde ve yurt dışında, yaz-kış kampları ile yemekli toplantılar (Ramazan ve iftar yemekleri), konser, balo, tiyatro, sergi, sportif faaliyetler, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar. Bu konuda oluşturduğu komisyonlarla spor kulüpleri, kadın, çocuk, gençlik, satranç ve izci kulüpleri gibi kulüpleri kurar, ihtiyaç duyulan ortamın sağlanabilmesi için gerekli şartları oluşturur.

2.Bu faaliyetlere, yurt içinden ve yurt dışından dernek ve kuruluşların da iştiraklerini teşvik ederek katılımlarını sağlar. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Bu konuda eğitim danışmanlarından yararlanır, gerekirse dernekte Eğitim Danışmanlığı birimi oluşturur.

3.Tarihsel ve çağdaş kültür ürünlerini sergileyen gösteren ve bu konudaki öğretim ve eğitime yardımcı olan şenlikler düzenler; çevrede gelenek haline gelmiş olan panayırlara kültür yönünden katılır.

4.Çevrede çağdaş anlamda çok sesli müziğin ve halk türküleri korolarının yayılmasına, tanınmasına ve ortak bir beğeni haline gelmesine çalışır. Bunun için topluluklar kurarak konserler hazırlar, saz ekipleri ve bandolar kurarak eğitici toplantılar düzenler, yayınlar yapar. Bu konudaki müzik yarışmalarını (marşlar, besteler, senfoniler, konçertolar, şarkılar) ve çevrede bulunan bu alandaki yetenekli kişileri teşvik eder; bu gibi çabalara olanaklar hazırlar.

5.Çağdaş oyunları, çeşitli halk oyunları ile türkülerini derler ve değerlendirir, bunların tanıtılması için kurslar açar ve bu oyunların özünü bozmadan yenileştirme çalışmaları yapar.

6.Çevreye tiyatro sevgisini yaymak için amatörce çalışan tiyatrolar kurar. Çağdaş tiyatro, opera ve balenin yaratılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar. Karagöz, kukla, ortaoyunu, köy meydan oyunları gibi eski türler ve folklor ürünleri ile diğer ulusal türleri de araştırır, bunları derler ve değerlendirir; yayar ve gereğinde yenileştirerek oynar.

7.Oyuncunun, seyircinin tiyatro bilgisini arttırmak için yayınlar yapar; bu konuda açık oturumlar, konuşmalar, kurslar, yarışmalar düzenler.

8.Yurt içinde ve dışındaki kültür şenliklerine katılacak oyun ve müzik ekipleri hazırlar ve bunlarla bayramlarda, şenliklerde, köy gezilerinde gösteriler yapar.

9.Dünya uluslarının milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzen¬ler.

XXIII. SPOR

1.Spor kurumları ve kulüpleri ile işbirliği yapar. Çevrede spor ahlakının ve amatör ruhun yaratılmasına özen gösterir, üyelerinin sportif faaliyetlere katılmasını teşvik eder, onlara ödüller verir.

2.Beden ve ruh sağlığını geliştirmek, spor faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda çalışmalar yapar.

3.Çevrede sporla uğraşmak isteyenlere yer, araç ve gereç olanakları hazırlar. Güreş, judo, tekvando, karate, atletizm, kayak, su sporları, avcılık, dağcılık, cirit, kılıç-kalkan, okçuluk gibi sporlardan çevre için yararlı görülen ve olanaklar bakımından uygulanabilecek olan sporların yayılmasına öncülük eder; özellikle ulusal sporların geliştirilmesine özen gösterir ve öncelik verir.

XXIV. YARDIMLAŞMA

1.Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, konut ve bunun gibi hususlarda, ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

2.Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma ve sığınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar vb tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

3.Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan ve her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

XXV. YAŞLILAR

1.Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili özel ve kamu sağlık kuruluşları ile ortak hareket ederek, önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunmak; bu kesimin sağlık hizmetine ulaşımı, erken tanı ve tedavisini sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu alanda çalışmakta olan personelin eğitimine katkıda bulunmak.

2.Yaşlılık konusunda çözümleyici projeler üretmek ve bu konuda çalışmalar yapan diğer sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere destek vermek.

3.Artan ileri yaş nüfusunun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve çözmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak

4.Toplumun “Sağlıklı Yaşlanma” ve “Yaşlılık Hakları” konusunda bilinçlendirilmesi, bu konudaki ge¬lişmeleri yakından izleyebilmesi için ilgili uzmanlık dalla¬rında çalışanlara ve topluma “yaşlılık ve yaşlıların hakları” konusunda eğitim ver¬mek, bu amaçla seminer, panel ve sempozyum düzenlemek, araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

XVI. DİĞER

1.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, gerektiğinde bunları raporlaştırarak kamuoyunu bilgilendirmek; bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

3.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.

4.İkametgâh ile amaç ve faaliyetler için gerekli taşınır ve taşınmaz mallan satın alır, kiralar ve satar; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

5.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

6.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri bütün haklarını kullanabilir ve gerekli diğer çalışmaları yapar

7.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanunların doğrultusunda Türkiye’nin ve Türk toplumunun demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sanayi, ticari, sosyal, teknolojik, hukuksal, mesleki, eğitim, eğitsel, ekonomik ve kültür düzeyinin geliştirilmesine, teknoloji, sermaye, fikir alış verişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak

8.Dernek, gerek görüldüğünde kamuya yararlı derneklerden sayılabilmek için müracaatta bulunabilir ve bu yönde gereken yasal şartları yerine getirmek için çalışmalar yapabilir.

9.Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, defileler, şölenler, geziler, sergiler, eğlence programlan, turizm ve seyahat organizasyonları, konserler, tiyatrolar, piyesler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırabilir, dağıtabilir ve satabilir; müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarabilir.

10.İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel hizmetlerin uygulamasına, planlamasına, geliştirilmesine faydalı olacak çalışmalar yapar.

11.Coğrafî ve kent bilgi sistemleri konusunda araştırma, geliştirme, uygulama çalışmalar yapar, var olan çalışmalara bilgi ve uygulama noktasında destek verir.

12.Toplumsal meselelerle ilgili alanlarda bilgi üretmek, analizler yapmak, stratejiler geliştirmek ve projeler uygulamak,

13.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14.Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfla¬rın Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üze-re, platformlar oluşturmak.

15.Okullarda, ilgili kuruluşlarda, Bakanlık ünitelerinde slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.

16.BİHMEZDER; sosyal ve sınıfsal ayrıcalığa, ekonomik sömürüye karşı çıkarak, bu ana düşünceler yönünde; bölgesel, toplumsal veya milletler arası her türlü negatif ayrımcılığa karşı olarak çalışmalarını yürütür.

17.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

18.Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hiz¬metlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, borç ve burs vermek

BİHMEZDER, gerek Genel Merkezi, gerekse temsilcilikleri, bu maddede yer alan çalışma alanla¬rı kapsamında, her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, panel, söyleşi, seminer, konferans, göste¬rim, konser, şenlik, piknik, gezi, basın açıklaması, imza kampanyası, yürüyüş ve gösteri, her türlü yayın faaliyetinde bulunur; ilgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun her türlü tesis, kuruluş, yurt, kreş, sağ¬lık ve eğitim tesisi, vakıf, lokal, sandık ve iktisadi işletmeyi kurar. Dernek her türlü ulusal ve uluslar arası projeler üretir ve/ veya var olana katkı ve katılım sağlar.